ADVANTURE OF KARAKUM DESERT

The Karakum Desert is a vast arid land expanse located in Central Asia mainly situated in Turkmenistan covering more than 80% of this country

Türkmenistanda gid-terjimeçileriň we instruktorlaryň hünär synagynyň şertleri, hünär resminamasynyň berilmeginiň tertibi tassyklandy

Türkmenistanda gid-terjimeçileriň we instruktorlaryň hünär synagynyň şertleri, hünär resminamasynyň berilmeginiň tertibi tassyklandy
Türkmenistanyň Medeniýet ministriniň 2023-nji ýylyň 21-nji iýulynda çykaran 255-Ö belgili buýrugy esasynda, syýahatçylyk boýunça gid-terjimeçileriň (ýolbeletleriň) we instruktorlaryň hünär synagynyň şertlerini, hünär synagyndan geçmegiň we hünär resminamasynyň berilmeginiň tertibi tassyklanyldy.

Tertip VI bapdan ybarat bolup, onda: hünär synagynyň şertleri, hünär synagyndan geçmegiň we hünär resminamasynyň berilmeginiň tertibi, syýahatçylyk işiniň subýektlerine bildirilýän talaplar, hünär resminamasynyň hereketiniň togtadylmagy, ýatyrylmagy barada aýdylýar.

Buýruk Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2023-nji ýylyň 15-nji awgustynda 1727 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan. Buýrugyň doly görnüşi bilen şu salgydan tanşyp bilersiňiz.

www.turkmenportal.com