ADVANTURE OF KARAKUM DESERT

The Karakum Desert is a vast arid land expanse located in Central Asia mainly situated in Turkmenistan covering more than 80% of this country

Aýyň täleýnamasy: Sentýabr 2023

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Daṣ töweregiñizdäki adamlar sizden  käbir ýagdaýlarda ýüz  öwrüp başlarlar, şonuň üçin öz-özüñize hormat goýmagy ýatdan çykarmañ.  Bu esasanam işdäki jogapkärçiligiňize, hemde kärdeşleriňiz bilen gatnaşygyňyza degişli. Bu döwürde diňe öz pikir düşünjeleriňizi, içgi duýgularyňyz bilen karar bermäge synanyşyň.Hamallaryñ saglyk ýagdaýy sentýabr aýynda durnukly bolar, ýöne daşky görnüşiňize köpräk  üns bermeli – sport bilen meşgullanmaly, kä halatlarda  stiliste baryp görmek hem maslahat berilýär. Iýýän iýmitleriňiziň sanawyna täzeden serediň. Karýerada düýpli üýtgeşmeler barada karar berip bilersiňiz – iş ýerlerini üýtgedip, ýa-da iş ýeriňizden alýan girdeýjiňiz artyp biler. Ýüregiňize ýakyn adamlar bilen mylaýym boluň, sebäbi gahar-gazaba meýilli bolarsyňyz.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

 Sowurlar üçin sentýabr aýy gaty tolgundyryjy aý bolar. Şu aýda ýüze çykjak kynçylyklaryň köpüsine sosial ulgamyňyzdan, esasanam ýaňy-ýakynda durmuşyňyzda peýda bolan adamlardan garaşyp bolar. Size käbir adamlar tarapyndan gönükdirilen görüp bilmezlik emosional ýagdaýy bozup biler. Şonuň üçin meýilnamalaryňyzy nätanyş adamlar bilen paýlaşmaly däl we üstünlikleriňiz bilen öwünmezlige synanyşyň. Söýgi meselesinde gaty seresap bolmaly, kynçylyk döredip biljek gatnaşyklara duşmagyňyz ähtimal. Adamyñ daş-görnüşine aldanmañ, içki häsiýetlerine has içgin serediň.Bu alamatyň wekilleri sentýabr aýynda  öz saglyklaryna üns   bermelidirler. Zyýanly endikleriňiz keselleri ýa-da immuniteti peseldip biler. Şol zyýanly endikleriňiz sebäpli maddy taýdan pese gaçmak ýaly meseleler bilen hem gabatlaşmagyňyz mümkin.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Jöwzalar özüňe ynam, elbetde gowy, ýöne käwagt başgalaryň pikirlerini we duýgularyny diňlemek möhümdir. Bu aý size üstünlik getirip biler, maksatlaryňyza ýetersiňiz. Biraz sada we dostlukly boluň, şol ýagdaýda gowy görýän adamlaryňyz  bilen duşuşmak ýa-da täsirli romantika başlamak üçin ähli mümkinçilikleriňiz bolar. Garyndaşlaryňyza siziň kömgiňiz has köpräk gerek bolmagy mümkin.Sentýabr aýynda saglyk ýagdaýyňyz sizi biynjalyk etmez, ýöne bu saglyk ýagdaýyňyzy ünsden düşürmekligi aňlatmaýar. Birden özüňizi erbet duýup başlasaňyz ol hem uky ýetmezçilik sebäblidir. Wagtly wagtynda dynjyňyzy almaga çalşyň. Karýerada ýalňyşlyk bilen  özüňiz üçin döreden kynçylyklaryňyz bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz. Ýöne şol kynçylyklar hem, hatda sentýabr aýynda eden ýalňyşlyklaryňyz we ýalňyş hasaplamalaryňyz hem aňsatlyk bilen çözülip biler.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Sentýabr aýynda, işiňizde  kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz, bu esasan emosional ýagdaýyňyza bagly bolar. Bu nukdaýnazardan, öňüňizde goýan maksatlaryňyza ýetmek biraz kyn bolar. Göwnüňizi götermäge synanyşyň, ýogsam köp girdejili mümkinçilikleri, şertnamalary ýa-da iş tekliplerini ýitirersiňiz.Şahsy durmuşyňyzda has uly netijeli wakalara öwrülip biljek ýakymly duşuşyklar garaşýar. Ykbal size ýürekdeşiňiz bilen tanyşlyk berer ýa-da bu diňe bir baş aýlaýan romantika bolup biler. Bu bolsa diňe size bagly. Maşgalaly leňňeçler üçin durmuşyny gowulandyrmak, täze jaýa göçmek ýa-da köpden bäri arzuw edip gelýän zadyny satyn almak üçin bir mümkinçilik bolar.Saglyk ýagdaýyňyza üns beriň! Esasanam ukynyň kadalaşmagyna gözegçilik etmek we zyýanly endikleriň saglygyňyza täsirini azaltmaga synanyşmak möhümdir.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Esetler bu aýda size durmuşda täze akym möhüm bolar, käbir täze wakalar, adamlar, taslamalar. Biperwaýlyga ýol bermejek boluň! Käbir wakalar maşgalaňyz, ýakynlaryňyz bilen baglanyşykly bolar. Söýýän adamyňyz bilen has köp wagt geçirmäge synanyşyň, şol ýagdaýda onuň size nähili  duýgusynyň bardygyny we geljekde size nämeler berip biljekdigini görüp bilersiňiz.Esetleriň saglygy sentýabr aýynda durnukly bolar, ýöne sowuk möwsümine taýyn bolmaly: witaminleri öwreniň, arassa howada has köp geziň, has işjeň boluň. Ýakynda sportdan ýüz öwüren bolsaňyz, şu wagt täzeden başlamaly – bu siziň fiziki ýagdaýyňyza iň peýdaly täsir eder. Emma iş meselesinde işjeňlik derejesi biraz peselip biler. Beýleki adamlaryň işine goşulmak töwekgelçiligini başdan geçirersiňiz, netijede kärdeşleriňiz bilen düşünişmezlik bolup biler. Öz işiňe başlamak üçin amatly wagt. Muny etmek kararyna gelseňiz, size goldaw berjek köp pikirli adamlar bolar.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Senýabr sünbüleler üçin synag aýy bolar, şol sanda iş ýerinde-de. Soňky döwürde bir zadyň siz üçin gaty aňsat bolmagy, munuň hemişe şeýle boljakdygyny aňlatmaýar, şonuň üçin wakalara  ýönekeý seretmäň. Kynçylyklara sezewar bolup bilersiňiz. Şahsy durmuşyňyzda dartgynly ýagdaýlar we gapma-garşylyklar ýüze çykyp biler, şonuň üçin ýoldaşyňyza bolan gatnaşygyňyzy ýeňilleşdirmäge synanyşyň. Iru-giç bu gatnaşykda garaşylmadyk ýagdaý bolup biler. Indi ýakyn töweregiňizdäkiler üçin abraýly adamsyňyz, size maslahat soralyp bilner, beýle haýyşlary ret etmezlige synanyşyň. Saglyga üns bermeli: ýaramazlaşmaga ýykgyn edýän käbir meseleler bar we kynçylyklar döretmezlik üçin olar bilen işlemeli. Bedeniňizde dörän käbir agyrylara üns beriň we bir zadyň nädogrydygyny duýsaňyz, lukmana ýüz tutuň.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Mizan alamatynyň wekilleri üçin sentýabr, mümkinçiliklerden we üstünliklerden doly ajaýyp aý bolar. Bu şahsy gatnaşyklara, maliýe we işe degişlidir. Gyzyklanmalaryňyzy belli bir derejede goramaly bolmagyňyz mümkin, ýöne muny çözüp, ýeňiş gazanyp bilersiňiz. Pul gazanmak we girdejili maýa goýmak üçin gowy aý. Şahsy ugurda käbir geljegi uly ýygnaklar, bileleşikler, özara peýdaly gatnaşyklar mümkin. Size zerur bolan ýakynlaryňyzdan ähli kömek we goldaw bolar.Saglygyňyz hem kadaly, diňe stresli ýagdaýlaryň bedene ýaramaz täsirini azaltmaly. Çagalar ýa-da haýwanlar bilen aragatnaşyk bu meselede köp kömek edýär. Karýerada hem hemme zat sagat ugruna meňzär, şonuň üçin haýal ýa-da aşa yhlas  görkezip bilmersiňiz.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Sentýabr aýynda akraplar käbir kärdeşlerini başgaça, hakyky taraplaryny görüp bilerler. Kimdir biri siziň hasabyňyzdan karýera gazanýandygyny, kimdir biri siziň ynamyňyzdan aç-açan peýdalanýandygyny görüp bilersiňiz. Iş ýeriňizdäki we töweregiňizdäkilere täzeden göz aýlaň, belki-de ýalňyş adamlara ynanýan bolmagyňyz ähtimal. Söýýän ynsanlaryňyzyň arasynda durmuşda sizden has paýhasly dünýägaraýyşly adamlar bar we olaryň maslahatlaryny diňlemelisiňiz. Mundan başga-da, bu adamlar sizi tüýs ýürekden gowy görýärler we kömek etmäge synanyşýarlar. Maşgalaly akraplar ýoldaşyňyz bilen gapma-garşylyk ähtimallygy gaty ýokary, şonuň üçin sabyrly boluň we meseläni dawa getirmäň. Bu aýda siziň işiňiz köpräk bolar ýöne käbir işleri başgalara tabşyrmak mümkinçili hem elden gidirmäň. Saglyk meselesinde şübhelenmekden gaça duruň!

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

  Kowuslar  üçin sentýabr işjeňlik we güýç aýydyr. Özüňize köp meseleler goýarsyňyz we olary aňsatlyk bilen çözersiňiz. Ýöne  şol bir wagtyň özünde töweregiňizdäki adamlary şeýle-de işdäki, şahsy durmuşyňyzdaky bellibir orny eýelän adamlary ýadyňyzdan çykarmaň däl.Şahsy gatnaşyklarda, maşgalaňyz bilen bagly  täzelikler we gowy wakalar  bolar, hatda olardan azajyk ýadarsyňyz, ýakynlaryňyzdan uzaklaşmak islärsiňiz. Artykmaç ünsden gaçmaga synanyşmaň, sebäbi olar size gerek wagty mydama ýanyňyzdan çykarmaň! Bu aýda söýgi meselesinde kowuslara romantika garaşylmaýar, ýöne dostlaryňyz we tanyşlaryňyz bilen köp aragatnaşykda bolarsyňyz. Şol ýagdaýda hem olaryň käbiriniň dostlugyňyzy hyýanatçylykly ulanmak isleýändigini bilersiňiz. Özüňizi egoist maksatlar üçin ulanmaga ýol bermäň! Saglyga aýratyn üns bermeli: sowuk möwsüminden öň immunitetiňize ünsi güýçlendirip bilersiňiz.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

 Jediler kynçylyklara taýyn boluň! Bu aý size kyn bolar, ýöne muňa gynanmaň: meseleleriň köpüsi çözüler we netijede durmuşda bir gezekden köp peýdaly boljak, peýdaly tejribe gazanarsyňyz. Esasy meseleler şahsy durmuş we maliýe meselelerine degişlidir. Şahsy durmuşda meýilnamalaryň täzeden gözden geçirilmegini talap edýän oňyn we oňyn däl wakalar ýüze çykyp biler. Işde birbada ähli meselelere iň köp üns bermeli bolarsyňyz, ýöne ýokary hünär derejäňizi görkezmäge mümkinçilik bolar. Bu aýda ägä bolmaly esasy zat, kärdeşleriňiz we ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk saklanyňyzda gödeklik we düşnüksizlik. Islendik ýalan, çynlakaý netijeleriň bolmagyna we ynamyň ýitmegine sebäp bolup biler. Döredijilik bilen meşgullanýan jedilere sentýabr aýy ylham we üstünlikli taslamalardan doly. Ussat eserleri döretmäge pursatdan peýdalanyň!

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Sentýabr daluwlar üçin işjeňligiň aýy bolar ýagny, çözmeli köp işiňiz bar, hemme zat üçin ýeterlik wagtyňyz bolmaz. Esasy zat, şahsy durmuşy iş bilen garyşdyrmazlyk, gowluga eltmezligi mümkin. Maşgala durmuşynda köp dawa-jenjel bolar, garyndaşlary kömek, maslahat sorarlar ýa-da bir zatlar talap ederler. Durmuş tejribäňiz we dogry pikirlenmek ukybyňyz size mätäç adamlary goldamak üçin ýeterlikdir. Ýalňyz daluwlara ýürekdeşini tapmaga mümkinçiligi az bolar. Saglyk bilen bagly meselelerde, esasanam fiziki ýagdaýyna ýeterlik üns bermek zerur. Saglygyňyz bilen baglanyşykly haýsydyr bir mesele ýüze çyksa, lukmana baryp görmegi gijikdirmeli däl. Iş ýeriňizde beýgelip bilersiňiz, ýöne munuň üçin köp işlemeli bolarsyňyz. Sentýabr aýynda başarnygyňyzy özbaşdak ösdürip, özüňizi ösdürip bilersiňiz. Geljekde işiňizde peýdaly bolar, statusyňyzy ýokarlandyrar.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Sentýabr aýynda  Balyk alamatlarynyň wekilleri üçin esasy zat asuda bolmakdyr. Maşgalada we işde sizi deňagramlaşdyryp biljek, ýöne sebäplere  boýun egmeýän köp wakalar bolar. Ähli meseleler çözülip bilner. Maşgala durmuşynda eýýäm tanyş zatlara başgaça çemeleşmek zerur bolup biler. Bu söýgi gatnaşyklara-da degişlidir: ýeke bolsaňyz, adaty ýagdaýda däl-de, käbir täze ýerlerde we ýagdaýlarda täze adamlar bilen tanyşmaga synanyşyň. Netije berip biler. Balyklarda saglyk meselesi bolmaz, ýöne şonda-da sagglygyňyzy ünsden düşürmäň. Işiňizde aşa işlemeli däl, özüňizi ýadawlyga we emosional ýadawlyga getirmekden gaça duruň, ýogsam şeýle yhlas bilen gazanan girdeýjiňiziň hemmesini lukmanlara we dermanlara sarp etmegiňiz mümkin.

www.atavatan-turkmenistan.com