ADVANTURE OF KARAKUM DESERT

The Karakum Desert is a vast arid land expanse located in Central Asia mainly situated in Turkmenistan covering more than 80% of this country

7-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Günüň başy ylham beriji we gyzykly başlar. Kynçylyklar we ownuk düşünişmezlikler hem aýrylmaýar, ýöne olar keýpiňiziň gaçmagyna getirmez. Meýilnamalaryňyzy terk etmäň. Ähli päsgelçilikleri ýeňip geçmegiň, kyn ýagdaýlarda üstünlik gazanmagyň, möhüm soraglara jogap tapmagyň ýoluny taparsyňyz. Günüň ikinji biraz asuda geçer. Mümkin, bu wagt gündelik meseleleri çözmäge üns bermeli bolarsyňyz. Bu size içgysgynç ýaly görüner, ýöne ýakynlaryňyz sizi begendirmegiň ýoluny taparlar. Hamallaryň käbiri gyzykly tekliplere we ýakymly duşuşuklar garaşýar.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Sowurlar hakykatdanam möhüm zatlara ünsi jemlemek kyn bolar. Köplenç beýlekiler sizi ünsden düşürer. Alamatyň käbir wekilleri, beýleki adamlaryň meselelerini çözmek üçin öz meýilnamalaryny yza süýşürmeli bolar. Meýilleşdirilmedik çykdaýjylaryň ýüze çykmagy mümkin. Oňyn wakalaryň täsiri wagtyň geçmegi bilen artar. Günüň ikinji ýarymy bolsa size şatlanmak  üçin sebäpler döreder. Gyzykly iş mümkinçilikleri teklip ediler, ret etmekden saklanyň. Gün täsirli boljakdygyna garamazdan, rahat dynç almaga wagtyňyz bolar, bu bolsa size energiýa almaga mümkinçilik berer.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Säher tolgundyrjy, çynlakaý çemeleşmeli wakalar bilen başlar. Emosional ýagdaýyňyzyň durnuksyzlygy, özüňizi deňagramly saklamaga päsgelçilik döreder. Şonuň üçin başga bir wagt üns bermedik zadyňyza, bu gün ýiti reaksiýa görkezersiňiz. Emma tiz wagtda oňyn wakalaryň täsiri artar, özüňizi has rahat we has ynamly duýarsyňyz. Günüň ikinji ýarymy täze işe başlamak üçin amatly. Bu wagt ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk üçin hem amatly bolar. Elbetde, olaryň göwnünden turmagyň ýoluny taparsyň

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Seretanlar meýilleşdirilen zatlaryň hemmesini has çalt etmek isleýärsiňiz. Şeýle-de bolsa, howlukmaň. Ýagdaýa düşünmek, nädip hereket etmelidigiňize düşünmek, kömek we maslahat üçin kime ýüz tutýandygyňyzy kesgitlemek üçin birnäçe wagt gerek bolar. Täze tanyşlar size goldaw berip biler, ýakyn wagtda olar bilen has ýakyn dostlaşarsyňyz. Işewür ýygnaklar we köpçüligiň öňünde çykyşlaryňyz bar bolsa, şowly geçer. Möhüm iş meselelerini ara alyp maslahatlaşmak netijeli bolmagy mümkin. Öýde ownuk düşünişmezlikler, şahsy meseleleri nädip çözüp boljakdygy baradaky jedeller bolmagy ahmal. Emma ownuk-uşak zatlara tolgunmaň we gaharlanmaň, hemme zat çalt wagtda gowulanar.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Irden size gelýän pikirlere üns beriň. Bu pikirler sizden batyrgaýlygy talap etýän, töwekgelçilikli we hakykatdan uzak ýaly bolup görünýär. Emma tiz wagtda bolmasa-da, meýilnamalaryňyzy amala aşyrmagyň ýoluny hökman taparsyňyz. Günüň ýarymynda düşünişmezlikler we jedeller etmezden adamlar bilen düşünişmek kyn bolar. Hatda öň umumy dil tapan adamlar bilen hem araňyza tow düşüp biler. Şeýle-de bolsa, ýakyn wagtda ýagdaý üýtgär. Söýýän adamyňyz bilen wagt geçirmäge hem şu wagt amatly.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Başgalar bilen düşünişmek adatdakysyndan has kyn bolar. Irden herkim sizi kemsitmäge we göwnüňize degmäge synanyşýan ýaly bolup görünýär. Çynlakaý gepleşikleri yza süýşürmek, syrlaryňyzy açmazlyk, gowy tanamaýanlaryňyz bilen möhüm maglumatlary paýlaşmazlyk has gowudyr. Özbaşdak hereket etseňiz, köp çylşyrymly ýagdaýlarda gowy baş alyp çykyp bilersiňiz. Bu gün döredijilik, ugurtapyjylyk talap edýän işler üçin has amatlydyr. Standart däl çözgütleri çalt tapmak ukybyňyzyň kömegi bilen güýçli garşydaşlardan üstün çykarsyňyz.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Möhüm wakalaryň we uly üýtgeşmeleriň bolmagy ähtimal. Günüňiz şowly başlar, has ir başlanan işi tamamlamak üçin amatlydyr. Ozal gazanylan tejribeden peýdalanyp bilersiňiz. Bu gün maşgalasy bilen wagt geçirmek Mizanlar üçin amatly pursatdyr. Olar bilen umumy dil tapyşmak mümkinçiligiňiz bolar. Köp teklipleriňize höwes bilen jogap berler we goldanar. Zerur bolan ýagdaýynda kömek ederler. Agşam ownuk garaşylmadyk sowgatlar gelmegi ähtimal. Söýýän adamyňyz siz bilen köpräk wagt geçiresi gelýän bolmagy mümkin, ünsden düşürmäň.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Akraplar kararlara howlukmasaňyz, ünsli hereket etseňiz we yzygiderli hemmelere ynanmasaňyz, günüňiz gowy bolar. Köne hadysalara gaýdyp gelmek, birnäçe wagt ozal başlanan zatlary tamamlamak zerur bolsa gerek. Bu köp wagt alyp biler, şonuň üçin käbir Akraplar meýilnamalaryny üýtgetmeli, duşuşyklary yza süýşürmeli bolar. Başgalar bilen umumy dil tapmak, täze tanyşlar bilen bir zat barada ylalaşmak, adamlarda gowy täsir galdyrmak aňsat bolar. Günüň ikinji ýarymy, alamatyň wekilleri maşgalasyny ajaýyp habarlar bilen begendirer.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Günüň başynda jedellerden gaça durmak kyn bolar. Jedeller öýde-de, işde-de ýüze çykyp biler. Çynlakaý konfliktiň öňüni almaga, prowokasiýalara boýun egmezlige, ähli kyn gepleşikleri parahatçylykly geçirmäge synanyşarsyňyz. Ýakyn wagtda oňyn wakalaryň täsiri artar, beýlekiler bilen düşünişmegiň aňsatlaşýandygyny görersiňiz. Şonuň üçin günortan islendik möhüm meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylmagyny meýilleşdirmek has gowudyr. Bu gün maliýe meselelerini çözmek üçin amatly bolar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Ilýuziýalary gurmazlyk möhümdir. Ýagdaýa hakykatdanam baha berseňiz we amaly meseleleri çözmäge üns berseňiz, bu gün siziň üçin şowly bolar. Käbir möhüm işleri etmegi meýilleşdirýän bolsaňyz, ýaranlaryňyzy ünsli saýlaň. Pikiriňize hormat goýýan we öz pikirini öňe sürmeýänlerden goldaw soramaly. Häzirki wagtda resminamalar bilen işlemek, işewür hat alyşmak we resmi haýyşlary taýýarlamak isleýänlere has köp üns gerek bolar. Ujypsyzja ýalňyşlyk bizar ediji gijikdirmä sebäp bolup biler.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Daluwlar günüň başynda bir zatda ýalňyşyp biler. Şeýle-de bolsa, öz-özüňi dolandyrmagy ýitirmezlik, kararlara howlukmazlyk möhümdir. Arkaýynlygyňyzy dowam etdirseňiz, ýagdaýy gowulaşdyrmak, ýüze çykýan ähli mesesleleri çalt çözmek üçin hökman bir mümkinçilik taparsyňyz. Köne tanyşlar meselelerde kömek etmäge taýýardyrlar. Elbetde ýaňy-ýakynda olar üçin möhüm hyzmatlary eden adamlaryňyz sizi goldamakdan ýüz öwürmezler. Günüň ikinji ýarymy täsirli geçer. Çynlakaý iş, möhüm ýygnaklar üçin amatly. Köne meýilnamalary durmuşa geçirmek, köp zähmet çeken işiňizi üstünlikli tamamlamak mümkin bolar.

Hut (balyk 21.02 – 20.03)   

Günüňizi möhüm we täze zatlar bilen başlamazlyk has gowudyr. Üns bermegi talap edýän tanyş meseleler bilen iş salyşyň, ownuk öý we iş meselelerini çözmekden ünsüňizi sowmaň. Günortan çylşyrymly we düşnüksiz ýagdaýlara düşünmek has aňsat bolar. Mundan başga-da, köne tanyşlar bilen maslahatlaşmaga mümkinçilik dörär, size geljek üçin meýilnamalary kesgitlemäge kömek ederler. Agşamyňyzy özüňize eziz bolan adamlar bilen geçiriň. Siziň ünsüňiz, düşünmegiňiz we goldawyňyz olar üçin aýratyn möhümdir.

www.atavatan-turkmenistan.com