ADVANTURE OF KARAKUM DESERT

The Karakum Desert is a vast arid land expanse located in Central Asia mainly situated in Turkmenistan covering more than 80% of this country

Hepdelik täleýnama (11-17-nji sentýabr)

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

 Hepdäniň başy aragatnaşyk üçin amatly bolar. Dürli adamlar bilen düşünişmek size aňsat bolmagy mümkin. Gödekleri biraz köşeşdirmek, dawa edýänleri ýaraşdyrmak ukybyňyz köpleri haýran galdyrar. Bu hepde köne tanyşlaryňyz bilen täzeden aragatnaşyk gurmak üçin amatly pursat. Öň dartgynly bolan gatnaşyklarda gowy üýtgeşmeler bolmagy ähtimal. Şeýle hem iş üçin amatly pursat bolar. Adaty zatlar zähmet talap etmeýär. Emma tutanýerlilik görkezseňiz täze bir zatda üstünlik gazanyp bilersiňiz. Hepdäniň ikinji ýarymynda söwda-da has seresap bolmaly. Bu wagt esassyz töwekgelçiliklerden gaça durmak, kän howp salmazlyk, şübheli amallardan saklanmak ýa-da haýsydyr bir başdan geçirmelere gatnaşmazlyk has gowudyr. Öýde adatdakysyndan has köp aladalar bolar. Elmydama ýakynlaryňyzyň goldawyna bil baglap bilmersiňiz, ýöne çynlakaý gapma-garşylyklar ýüze çykmaz.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

  Sowurlar hepdäniň başynda meşgul bolarsyňyz. Bu wagt edilmeli işler kän bolar we  nämäniň çözülmelidigi we nämä garaşyp boljakdygy derrew belli bolmaz. Öz güýçli taraplaryňyza bil baglamaga synanyşyň, hatda ynamdar ýaranlaram sizi hemişe goldap bilmezler. Kärdeşler we ýolbaşçylar bilen professional düşünişmezlikler we jedeller ýüze çykmagy mümkin. Az salymdan, hemmeler siziň mamladygyňyzy boýun alarlar, ýöne ondan ozal birnäçe dartgynly pursatlary başdan geçirmeli bolarsyňyz. Köp ajaýyp pikirler hepdäniň ikinji ýarymynda peýda bolar. Köp zatlara beýlekilerden başgaça seredersiňiz, standart däl çözgütleri taparsyňyz, munuň netijesinde maksadyňyza çalt ýetersiňiz. Bu gezek täze zatlary öwrenmek üçin hem amatly. Şahsy gatnaşyklar pudagynda oňyn tendensiýalaryň täsiri göze ilýär. Söýgi gatnaşygynda yürekdeşiňiz bilen wagt geçirmekden hoşal bolarsyňyz we teklipleriňize höwes bilen jogap bererler.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Hepdäniň başynda işiňize  girişmek aňsat bolmaz. Mundan başga-da, köp Jöwzalar ýagdaýa nädogry baha berip we illuziýa döredip bilerler. Ýakyn ýerde möhüm maglumatlary paýlaşmaga, gowy maslahat bermäge ýa-da tejribe paýlaşmaga taýyn adamlar bolar. Şübheli pursatda olara ýüz tutsaňyz, ökünmersiňiz. Meýilleşdirilmedik çykdaýjylar ähtimal. Bu, maşgalaňyzyň artýan zerurlyklary ýa-da ýakynlaryňyzy razy etmek islegiňiz bilen baglanyşykly bolsa gerek. Hepdäniň ikinji ýarymyny örän netijeli geçirersiňiz. Uly we çylşyrymly, täze işleri başlamak üçin ajaýyp pursat. Ünsli bolsaňyz hiç zady gözden düşürmersiňiz emma, kararlara howlukmaň. Öýde adatdakysyndan has köp aladalar bolup biler, ýöne ýakymly kynçylyklar size garaşýar. Romantiki gatnaşyklarda gowulaşmak üçin üýtgeşmeler bolmagy ähtimal. Söýýän adamyňyza has gowy düşünip başlarsyňyz we özüňiziň oňa bolan duýgularyňyza düşünersiňiz.

 Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Size ýagty we iş kän hepde garaşýar. Işewürlikde başlangyç etmek üçin ajaýyp. Görnükli hünär üstünliklerine ýetmek üçin mümkinçilik bolar. Töweregiňizdäkiler size köp üns berer we ýakyn wagtda gyzykly teklipleri alarsyňyz. Meýilleşdirileninden has köp iş bolup biler. Käbir Seretanlar adatdakysyndan artyk işlemeli bolarlar. Şeýle-de bolsa, arz etmek ähtimallygyňyz ýok we işiňiz gaty uly üstünlik getirer. Soňky döwürde hakykatdanam aragatnaşygyňyzyň kesilen adamlar bilen garaşylmadyk saparlar we duşuşyklar mümkin. Bu köne iş gatnaşyklaryny dikeltmek we bir wagtlar bile işleşenleriňize özüňiz hakda ýatlatmak üçin dogry pursat. Köp adamlar bilen umumy dil tapmak size aňsat bolar, käwagt hatda täze tanyşlaryňyza-da gowy düşünersiňiz. Hepde möhüm resminamalary taýýarlamak we çylşyrymly guramaçylyk meselelerini çözmek üçin hem amatlydyr. Bu ýerde ýakymsyz garaşylmadyk ýagdaýlar bolmaz.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Tutanýerlilik we çydamlylyk bu hepde size gaty peýdaly bolar. Hemme zat aňsat bolmaz, maksadyňyza barýan ýolda päsgelçilikleri ýeňip geçmeli bolarsyňyz. Sizi saklamaga we meýilleşdiren zatlaryňyzdan ýüz öwürmäge mejbur ederlermi? Asla ýok. Diňe kynçylyklary başdan geçirmeli bolmarsyňyz. Öz pikirdeşleriňizi tiz taparsyňyz, hatda şuňa meňzeş zada garaşmadyk adamlaram kömek eder. Öňki  işewür bolan gatnaşyklar has gyzar we rahatlanar.  Adatdakysyndan has köp adamly çärelere gatnaşmaly bolarsyňyz we köplenç üns merkezinde bolarsyňyz. Pikirleriňiz we meýilnamalaryňyz hakda gürleşmek üçin dogry pursat. Köp adamy, şol sanda gaty täsirli adamlary gyzyklandyrar. Maliýe goldawy gerek bolsa, ony almaga mümkinçilik dörär.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Hepdäniň başynda dartgynly pursatlar aradan aýrylmaýar, ýöne oňyn wakalaryň täsiri çalt artar. Nämä ünsi jemlemelidigiňize düşünersiňiz, ileri tutýan zatlaryňyzy dogry kesgitlärsiňiz we ownuk-uşak zatlara köp wagt sarp etmezlige synanyşyň. Hepdäniň birinji ýarymy aragatnaşyk üçin amatly bolar. Dürli adamlar bilen düşünişmek we her kime bir dürli çemeleşmek ukyby size işde kömek eder. Täze iş dostlaryňyz peýda bolar we köp meseläni çözmekde şolara ynanyp bolar. Hepdäniň ikinji ýarymynda, ozal çemeleşmäge het edip bilmedik kyn meseleleriňizi çözmäge üns berersiňiz. Işewür gepleşikler üstünlikli bolar we size örän amatly şertlerde täze iş ýa-da hyzmatdaşlyk hödürlenmegi mümkin. Bu döwür iş saparlary we beýleki şäherleriň, ýurtlaryň hyzmatdaşlary bilen hyzmatdaşlygyň başlangyjy üçin amatly bolar.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

  Işewürlikde başlangyç edip, täze wezipeleri kabul etmek islärsiňiz. Munuň üçin şu pursat amatly. Ýyldyzlar siziň tarapyňyzda bolar, goldawy bilen çalt üstünlik gazanarsyňyz. Şeýle-de bolsa, sabyr etmeli, sebäbi wakalar isleýşiňizden birneme haýal gidip biler. Käwagt işdeşleriňiziň ýaltalygy sebäpli gijikdirmeler, gynandyryjy ýagdaýlar bolýar. Her niçigem bolsa, kän alada etmegiň hajaty ýok. Zerur zatlaryň hemmesini etmäge wagtyňyz bolar. Aladalaryňyz köp bolsa-da, dynç almak we güýmenmek üçin wagtyňyz bolar. Hepde dostlar bilen duşuşmak, gyssagly oturylyşyklar, öý dynç alyşlary üçin amatlydyr, munuň üçin hökman sebäpler bolar. Köp Mizanlar gyzykly tanyşlara, adaty bolmadyk, hatda görnükli adamlar bilen duşuşyklara sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Olaryň käbiri bilen çalt dostlaşyp bilersiňiz.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

 Islendik meselä hepdäniň başynda çynlakaý çemeleşmäge synanyşyň. Bu döwürde işlere ýeňil seretmek çynlakaý kynçylyklara sebäp bolup biler. Maliýe meselesinde seresap bolmalysyňyz, satyn almalara we amallara howlukmaň. Emma şahsy durmuşyňyzda oňyn wakalaeryň täsiri agdyklyk eder. Ýakynlaryňyz siziň tarapyňyzda bolar we siz olaryň maslahatyna bil baglap bilersiňiz. Köp Akraplar üçin bu hepde ýakymly tanyşlary wada berýär. Hepdäniň ikinji ýarymy düýbünden başgaça bolar. Täze bir iş alsaňyz, ilkinji üstünlikleriňe çalt ýetersiňiz. Hünär kämilliginde gowulaşmak üçin üýtgeşmeler bolmagy ähtimal. Bu wagt syýahat üçin hem amatly.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

  Köp iş edilmeli bolar, ýöne ilki bilen nämäniň çözülmelidigi derrew belli bolmaz. Jedellerden we bulaşyklyklardan gaça durmak aňsat bolmaz we töweregiňizdäki adamlar sizi adatdakysyndan has ýygy-ýygydan bulaşdyrmaga synanyşarlar. Esasanam çalt girdeýji wada berýän käbir işewürlik taslamalaryna gatnaşmaga synanyşjak, täze tanyşlaryňyz bilen seresap boluň. Işleri, resminamalary öz üstüne alýan we edaralaryň  wekilleri bilen ýygy-ýygydan aragatnaşyk saklamagy talap edýän Kowuslar görnükli hünär üstünliklerini gazanyp bilerler. Emma bu hepde alamatyň ähli wekilleri üçin amatly döwür bolar. Eger bulaşmasaňyz we inisiatiwany wagtynda görkezseňiz, ugruňyzy güýçlendirseňiz, gowy pul gazanyp we ygtybarly iş dostuňyzy tapyp bilersiňiz. Şahsy gatnaşyklar we maşgala meýilnamalary barada aýdylanda, kararlara howlukmaň. Duýgularyňyzy tertiplemek we hakykatdanam isleýän zadyňyza düşünmek üçin biraz wagt gerek bolar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

  Möhüm zatlary gaty uzaga çekmezlik has gowudyr. Hepdäniň başy olar üçin ajaýyp. Pul barada aýdylanda, seresap boluň. Munuň netijesinde girdeýjiňiz ep-esli artyp biler. Bu gezek işewür gepleşikler üçin hem üstünlikli bolar. Uzak wagtlap ýaranlar we täze hyzmatdaşlar bilen aňsatlyk bilen düşünişersiňiz we olar siziň köp pikirleriňizi goldar. Üns bermegi talap edýän köp meseleler bolsa-da, dynç almak we ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk üçin wagt taparsyňyz. Size köp gowy duýgulary berjek täze bir güýmenje tapyp bilersiňiz. Hepdäniň ikinji ýarymynda oňyn wakalaryň täsiri birneme azalar. Işiň gijikdirilmegi we köne şertnamalaryň bozulmagy ähtimal. Şeýle-de bolsa, siz optimist bolup galarsyňyz we dogry pikir. Dostlaryňyzy saýlamaly. Şübheli adamlar magnit ýaly sizi özüne çekip bilerler. Olaryň öňdebaryjylaryna eýermäň.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

 Hepdäniň başy, işewürlikde ep-esli öňe gidişligi wada berýär, hatda işde hakyky öňegidişlik hem bolup biler. Adamlar bilen düşünişmek we olaryň göwnünden turmak ukybyňyz bu ýerde möhümdir. Täze tanyşlar bilen aňsatlyk bilen dostlaşarsyňyz we täze ýaranlar taparsyňyz. Öň düşünişmek kyn bolanlaryň özi aragatnaşykda başlangyç ederler we gödek häsiýetlerini düzetmäge synanyşarlar. Diňe öz işleriňiz bilen göreşip bilmersiňiz, kyn ýagdaýa düşenlere kömek edersiňiz we başgalaryň meselelerine biperwaý seretmeli däldir. Hepdäniň ikinji ýarymy täze başlangyçlar üçin has amatly bolar. Döredijilik bilen ýerine ýetiren ähli zadyňyza ýakynlaşarsyňyz, bu beýlekileriň asla şowsuz bolan ýerinde çalt üstünlik gazanmaga mümkinçilik berer. Bu wagt maşgala wakalary we garyndaşlar bilen duşuşmak üçin amatly bolup biler. Dostlaryňyz ýa-da ýakynlaryňyz bilen gatnaşykda hiç hili kynçylyk bolmaz.

  Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Howluganyňyza degermi?! Hepdäniň başy köp çylşyrymly meseleleri çözmek üçin amatly bolar. Düşünjäňiziň görkezmeleriniň kömegi bilen, başgalaryň bulaşyp, ýalňyş işleri eden ýerlerinde ýalňyşlyk goýbermersiňiz. Maslahatyňyzy alýan adamlar soňundan gaty minnetdar bolarlar. Bar bolan işewür gatnaşyklary berkitmäge we täze baglanyşyklara eýe bolmaga mümkinçilik bolar. Bu wagt käbir Hutlar peýdaly bilim alar we ýakyn wagtda işinde peýdaly boljak bir zady öwrener. Hepdäniň ikinji ýarymynda beýlekiler bilen düşünişmek has kynlaşar, size köplenç düşünmezler. Köpden bäri dowam edip gelýän maşgala düşünişmezlikleri hasam güýçlenip biler we hemme zady çözmek üçin tagalla edilmeli. Dostlar size hemme zatda goldaw bererler we sizi begendirmek mümkinçiligini elden gidirmezler.

Peýdalanylan çeşmeler: www.atavatan-turkmenistan.com