ADVANTURE OF KARAKUM DESERT

The Karakum Desert is a vast arid land expanse located in Central Asia mainly situated in Turkmenistan covering more than 80% of this country

14-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Köp zady ýüregiňize alyp bilersiňiz, töweregiňizdäkiler bir zat barada siziň bilen ylalaşmasa, çynlakaý gaharlanyp bilersiňiz. Kimdir biri sizi degişme hökmünde tankytlasa, hat-da şoňa-da gaharlanyp bilersiňiz. Bir salym hyjuwdan ýüz öwürmeli däl-de, umumy düşünjä esaslanmak, öň kesgitlenen maksatlary ýada salmak we birden bir işi halamaýandygyňyz üçin başlanyňyzdan ýüz öwürmezlik möhümdir. Ussatlyk we döredijilik zerur bolan ýerlerde ep-esli üstünlik gazanyp bilersiňiz. Şu gün täze zatlara başlajak Hamallarda gowy pikirleri bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Çynlakaý meseleler we möhüm ýygnaklar günüň birinji ýarymynda meýilleşdirilmelidir. Bu gezek aýratyn amatly bolar. Siz düýbünden täze bir işi boýun alyp bilersiňiz. Ilkinji üstünlikler size garaşmaz. Ýakymly tanyşlyklar ähtimal, diňe bir ýaranlaryňyz däl, täze dostlaryňyz hem bolar. Günüň ikinji ýarymy maliýe meselelerini çözmek üçin amatly. Pul meselesi bolan ýerinde, öz tejribäňize we umumy düşünjäňize bil baglap bilersiňiz. Size hiç kimiň maslahaty gerek däl. Agşam köp wagtdan bäri halaýan adamyňyz bilen duşuşmak üçin amatly bolar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

  Günüň başy gyzykly we täsirli bolar. Käbir geljegi uly zatlary, başarnygyňyzy görkezmäge mümkinçilik berýän täze taslamalary almaga mümkinçilik döräp biler. Diňe köp meseläni çözmekde ökde bolmak bilen çäklenmän, başgalaryň işini iň ýokary girdeýji getirer ýaly tertipläp bilersiňiz. Günüň ikinji ýarymy adaty bolmadyk ýygnaklaryň wagty. Pikirleri we gyzyklanmalary siziň pikiriňizden düýpgöter tapawutly adamlar bilen duşuşarsyňyz we öň ýüzleý üns beren zatlaryňyza bu gün başgaça seredersiňiz.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

   Seretanlar günüň başynda biznesde inisiatiwany görkezmek peýdaly. Diňe öz pikirleriňizi kabul etmekden gorkmaň. Daş-töweregiňizdäki adamlar derrew olary halamazlygy mümkin, ýöne birneme soň size bil baglap boljak ygtybarly ýaranlaryňyz bolar. Syýahat, uzakdan gelen adamlar bilen gepleşikler gowy netije berer. Günüň ikinji ýarymy has rahat bolar. Häzirki wagtda çynlakaý meseleler ýüze çykmaz, ýöne ownuk-uşak wakalara üns berip, olar hakda alada edip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, ýakyn wagtda sizi nädip goldamalydygyny anyklajak ýakyn adamlar peýda bolar.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

  Peýdaly zatlar we çynlakaý meseleleri çözmek üçin ajaýyp gün. Maksadyňyza nädip ýetmelidigini bilmek üçin hiç kimiň maslahaty gerek däl. Ýeňil ýoldan gitmek islemersiňiz, özüňiz bolup hereket etmegi makul bilersiňiz. Ýyldyzlar size goldaw berer, hemme zat gowy bolar. Esetleriň köpüsi meýilleşdirişinden has köp zady ýerine ýetirip bilerler, sebäbi boş gürlemek we uzak jedeller üçin wagt ýitirmezler. Nagt girdeýjileriň gelmegi ähtimal. Olary sarp etmäge howlukmaň! Bu serişdeler soňra möhüm bir zat üçin peýdaly bolup biler.

  Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

   Bu gün ýeňil gün däl, ýöne gaty üstünlikli. Sabr ediň. Hatda ýönekeý we tanyş meseleler hem garaşyşyňyzdan has köp wagt alyp biler. Emma başlanan zadyňyzdan we meýilnamalaryňyzdan ýüz öwürmeseňiz, hökman öz maksatlaryňyza ýetersiňiz. Düşünişmezliklerden gaça durmak ähtimallygy ýok. Bu işde-de, öýde-de mümkindir. Şeýle-de bolsa, çynlakaý gapma-garşylyklar ýüze çykmaz, hökman hemmeleriň göwnünden turjak çözgüt taparsyňyz. Günüň ikinji ýarymy maşgalaly Sünbüleler üçin gowy habar wada berýär. Gowy taraplara üýtgeşmeler, esasanam sizi söýýän adam bilen gatnaşygyňyzda bolup biler.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

 Häzirki wagtda ýüze çykýan pikirlere üns beriň. Hakykatdanam üstünlik gazanarsyňyz. Duýgurlyk, kyn meseleleri nädip çalt çözmelidigini görkezer. Öň ýoluňyzda duran adamlar bu gün size päsgel bermezler. Käbir möhüm maksada ýetmek üçin bu pursatdan peýdalanmalysyňyz. Sizde güýçli täsir galdyrjak käbir üýtgeşik hadysalar, geň galdyryjy tötänlikler we duşuşyklar bolup biler. Bu wakalar nirä hereket etmelidigini görkezer we durmuşyňyzda görnükli üýtgeşmeleriň başlangyjy bolar.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Gün gaty erbet başlap biler. Megerem, irden başga birini ynandyrjak işleriňizi etmeli bolarsyňyz. Mundan başga-da, garaşylmadyk gijikdirmeleriň, düşünişmezlikleriň we ownuk ýalňyşlyklaryň ýokary ähtimallygy bar. Oňyn wakalaryň täsiri çalt artar. Ähli zadyň gowulaşmagy  üçin köp garaşmaly bolmaz. Günüň ikinji ýarymy aragatnaşyk üçin ajaýyp pursat. Iş we şahsy duşuşyklar hem gowy geçer. Dürli adamlar bilen çalt düşünişersiňiz we käbir bilelikdäki hereketler bilen aňsatlyk bilen ylalaşarsyňyz.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

  Bu gün sizi ýakymly duşuşyklar bilen begendirer we dünýä bilen gyzyklanmalaryňyzy we pikirleriňizi paýlaşýan adamlar bilen aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik döreder. Ýakynda köplenç kynçylyklara duçar bolan Kowuslara kömek we goldaw geler. Alamatyň şeýle wekilleriniň emosional ýagdaýy derrew gowulaşar. Nagt girdeýjiler hem aradan aýrylmaýar. Uzak wagt bäri gözleýän girdeýjili şertnamalar baglaşmaga ýa-da käbir zatlary satyn almaga mümkinçilik bolar. Günüň ikinji ýarymynda işewürlik we şahsy häsiýetli gyzykly teklipler bolmagy ähtimal. Duýgurlygyňyz olara nädip jogap bermelidigini aýdar.

  Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

   Jediler bu gün işewürlik ýygnaklary we iş meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly bolar. Pikirleriňiz we meýilnamalaryňyz barada aýdýan adamlar, belki-de, biperwaý bolmazlar, size goldaw bermek we meýilnamalaryňyzy durmuşa geçirmäge kömek etmek isleýän bolup bilerler. Häzirki wagtda iş üsti bilen başlaýan gatnaşyklar, wagtyň geçmegi bilen resmi däl bolup biler. Maliýe meselelerini çözmekde ýalňyşlyk goýbermersiňiz, hiç zady ýatdan çykarmarsyňyz. Bu gün, ýakynlaryňyz bilen ulanjak peýdaly zatlaryňyzy satyn almak üçin hem amatlydyr.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

   Gün ýeterlik derejede rahatsyz başlanyp biler. Köp işlere ýetişmeli bolarsyňyz we haýsyny birinji nobatda ýerine ýetirmelidigi derrew belli bolmaz. Yzygiderli hereket etmäge synanyşyň, bir işden beýlekisine howlukmaň we bulaşyklykdan gaça duruň. Özüňiziň we beýleki adamlaryň işini dogry guramak ukybynyň netijesinde ajaýyp netijelere ýetersiňiz. Meýilleşdirilen syýahatlar hem iň soňky minutda karar berlenler hem gowy geçer.

Hut (balyk21.02 – 20.03)    

Hutlar bu günüňiz iş we islendik peýdaly işler üçin amatly. Örän kyn bir işi kabul etseňizem, islenýän netijelere çalt ýetip bilersiňiz. Dogry, kynçylyklar ýüze çykyp biler, emma meýilnamalaryňyzy taşlamaga ýa-da ýarym başlanyňyzy taşlamaga mejbur etmez. Päsgelçilikleri ýeňip geçmegiň we zerur bolsa wagtynda goldaw almagyň ýoluny taparsyňyz. Täze tanyşlaryňyzyň göwnünden turmak üçin synanyşmak hökman däl sebäbi, olar derrew sizi gowy görerler.

Peýdalanylan çeşmeler: www.atavatan-turkmenistan.com