ADVANTURE OF KARAKUM DESERT

The Karakum Desert is a vast arid land expanse located in Central Asia mainly situated in Turkmenistan covering more than 80% of this country

Hepdelik täleýnama (18-24-nji sentýabr)

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Hamallar size gowy hepde garaşýar. Möhüm we çylşyrymly bir işi alyp, uzak möhletli taslamalary durmuşa geçirip bilersiňiz. Ilkinji üstünlikleriňize çalt ýetersiňiz, dogry ýoly saýlaýandygyňyza göz ýetiriň. Karýeranyň ösmegine çalyşýan we işe köp üns berýän Hamallar üçin gowy mümkinçilikler dörär. Bu alamatyň wekilleri iň gowy taraplaryny görkezmäge we täsirli ýaranlary tapmaga mümkinçilik alarlar. Şahsy gatnaşyklardaky oňyn meýilleriň täsiri hem ýokarlanýar. Siziň yhlasyňyz, dostlugyňyz we aç-açanlygyňyz köpleri özüne çeker. Öň özlerini gaty daşda saklaýan adamlar aragatnaşykda başlangyç ederler we siz bilen dost bolmak islärler. Maliýe nukdaýnazaryndan gowy hepde bolar. Emma şübheli adamlar bilen geleşiklerden ýüz öwürmek we islendik uly satyn alyş üçin ähli resminamalaryň taýýarlanmagyna çynlakaý garamak has gowudyr.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

   Hepdäniň başy üstünlikli bolar. Bu wagt kelläňizde, durmuşa geçirmek isleýän gyzykly pikirler we meýilnamalar peýda bolar. Emma howlukmaň, hemme zat hakda ýene bir gezek pikirlenmäge wagt taparsyňyz. Köp ýakymsyz pursatlardan we lapykeçliklerden gaça duruň. Bu döwür üçin möhüm ýygnaklary ýa-da köpçüligiň öňünde çykyş etmegi meýilleşdiren Sowurlar üçin amatly bolar. Dürli adamlaryň göwnünden turmak üçin gaty köp synanyşmak hökman däl. Her kim derrew bilimiňize, hünärmenligiňize we şahsy häsiýetleriňize ýokary baha bererler. Käbir kynçylyklar hepdäniň ikinji ýarymynda ýüze çykyp biler, ýöne bu döwür hem erbet bolmaz. Sizden talap ediljek esasy zat, päsgelçilikleriň öňünde tutanýerli bolmak we ýüz öwürmezlikdir. Yzygiderli hereket etseňiz we meýilnamalaryňyzdan has ir ýüz öwürmeseňiz hemme zat gowy netije berer.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

 Hepdäniň başy söwda-da uly üstünlikleri wada berýär. Durmuşyňyzda hakyky öňegidişlik bolup biler. Nagt pul girdeýjileri, garaşylmadyk çeşmelerden gelmegi hem mümkindir. Käbir Jöwzalar girdeýjilerini ep-esli ýokarlandyrmaga mümkinçilik alarlar, elbetde, alamatyň wekilleri bu mümkinçiligi elden gidirmezler. Peýdaly tanyşlyklar we duşuşyklar ähtimal, uzak we möhüm hyzmatdaşlygyň başy diýsegem ýalňyşmarys. Söýgi temasyndaky adamlaryňyz bilen düşünişmek aňsat bolar, olaryň düşünmegi we goldawy sizi bir gezekden köp begendirer. Hepdäniň ikinji ýarymy hem gowy bolar, ýöne bu wagt emosional ýagdaý has güýçlener. Kiçijek zatlar hakda alada edip, gutarylmadyk meseleler sebäpli başarnygyňyza şübhelenip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, has oňyn garasaňyz, ýakyn wagtda gowulaşjak üýtgeşmeleri görersiňiz. Maşgalada ýakymly wakalar, garaşylmadyk habarlar bolup biler, bu sizi we garyndaşlaryňyzy begendirer.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

   Hepde iş üçin gaty amatly bolar. Özüňiz üçin näçe çynlakaý wezipe goýsaňyz, şoňa garşy göreşmek we ajaýyp netijelere ýetmek mümkinçiligi şonça-da köp bolar. Peýdaly aragatnaşyk gurmak we täsirli adamlaryň arasynda ýaran tapmak mümkinçiligi bolar. Pikirleriňiz hakda hiç kim biperwaý bolmaz ýaly gürlärsiňiz. Meýilnamalaryňyzy durmuşa geçirmek üçin kömek gerek bolsa, belki alarsyňyz. Şeýle-de bolsa, sözleriňiziň we hereketleriňiziň haýsydyr biriniň ünsüni özüne çekjekdigine taýyn boluň, Jogapkärçilikli iş bilen meşgullanýan, çynlakaý karar berýän we başgalara ýolbaşçylyk edýän Seretanlar ýyldyzlaryň aýratyn goldawyna bil baglap bilerler. Özüňe ynam we rahatlyk alamatyň şeýle wekillerine ýalňyşlyklardan gaça durmaga kömek eder. Düşünişmezliklerden, özara kemsitmelerden we  gorkmaň. Ýakynlaryňyz bilen islendik möhüm meseläni ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz. Söýgi gatnaşyklarda gowulaşmak üçin üýtgeşmeler bolup biler, jedeller unudylar we birek-birege düşünmek has aňsatlaşar.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

 Hepdäniň başy hoş habary wada berýär. Mümkin, olar siziň üçin möhüm bolan käbir iş taslamasyna ýa-da soňky döwürde köp jedeller döreden maliýe meselesine degişlidir. Çylşyrymly hünär meselelerini çözmäge başlap bilersiňiz. Belki bu meseläni gowy çözersiňiz. Bu döwür täze ýaranlary gözlemek üçin hem amatly. Köne we täze tanyşlaram, iň batyrgaý pikirleriňizi goldamaga taýyn bolar. Hepdäniň ikinji böleginden resmi däl ýagdaýda aragatnaşyk üçin diýseň amatly döwür başlaýar. Biriniň göwnüne ýaramak isleýärsiňizmi? Munuň üçin gaty köp synanyşmagyň zerurlygy ýok, diňe özüň bol. Bu wagt köpçüligiň öňünde çykyş etmek we käbir hünär çärelerine gatnaşmak üçin hem amatly. Şahsy gatnaşyklar ulgamynda oňyn meýilleriň täsiri günsaýyn artar. Hepdäniň soňky günleri söýgi gatnaşygyndaky Esetleri begendirjek täzelikler garaşýar. Ýakymly pursatlar köp bolar alamatyň käbir wekilleri ýakyn adamyndan köpden bäri garaşýan sözlerini eşiderler.

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

  Işewür aragatnaşyk, ýaranlaryňyz hökmünde görmek isleýän adamlar bilen duşuşyklar üçin ajaýyp hepde. Özüňizi beýan etmek we nämä ukyplydygyňyzy hemmelere görkezmek mümkinçiligini elden gidirmäň. Köpler eýýäm gazanan üstünlikleriňiz we ýakyn geljek üçin näme meýilleşdirýändigiňiz bilen gyzyklanarlar. Bu hepde maliýe meselelerini çözmek üçin hem amatlydyr. Söwda işleri bilen meşgullanýan Sünbülelere öz tagallalaryny iki esse köpeltmegi maslahat berilýär. Köp pul gazanmak we gaty kän girdeýjili şertnamalar baglaşmak üçin mümkinçilik bolar. Şahsy gatnaşyklarda dartgynly pursatlar bolup biler, ýöne bu ýerde-de çynlakaý meseleler ýüze çykmaz. Esasy zat size iň  ýakyn adamlaryňyza üns bermeli we ozal baglaşylan ähli şertnamalara çynlakaý çemeleşmeli.

  Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

   Hepdäniň başy sizi begendirer. Möhüm wakalar durmuşyň ähli ugurlarynda diýen ýaly bolup biler, ýöne hiç zady ýatdan çykarmaly bolmaz. Bu ýagdaýda emosional ýagdaý gaty dartgynly bolar we aladalaryň sebäpleri kän bolup biler. Çynlakaý karar bermäge synanyşyň. Rahatlyk we paýhaslylyk möhüm bolan duýgulara ýol bermäň. Ozal başlan işiňizi taşlamaly dälsiňiz. Ilkinji şowsuzlykdan soň käbir meýilnamalary terk etseňiz, birneme soňundan ökünersiňiz. Başgalar bilen gatnaşyklar düşnüksiz bolmagy ähtimal. Öň size gowy düşünýän we köplenç sizi goldaýan adamlar sözleriňizi ýalňyş düşünip we islendik hereketi tankytlap bilerler. Iň ýönekeý zatlary hem bir gezekden köp düşündirmeli bolar. Munuň üçin köp sabr gerek. Ýöne size ýakyn adamlar islendik ýagdaýda siziň tarapyňyzda bolar. Olaryň goldawy bilen ähli päsgelçilikleri ýeňip geçersiňiz.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

   Möhüm meseleleri gaty uzaga çekmezlik has gowudyr. Hepdäniň birinji ýarymy olar üçin has amatly bolar. Ýolbaşçy häsiýetleriňiz has aýdyň duýular. Pikirdeş adamlar toparyny ýygnamaly bolsaňyz, muny kynçylyksyz edip bilersiňiz. Öň haýsydyr bir pikire şübheli garaýan we hiç zada kömek etmek islemeýänlerem teklipleriňize aňsatlyk bilen jogap bererler. Hepdäniň ýarymynda maliýe meselelerini we resminamalary çözmek maslahat berilýär. Soňrak bu has kyn bolar, gijikdirmek ähtimallygy artar. Hepdäniň soňky günlerinde, belki, işleriňizden dynmak we aladalaryňyzy aýyrmak islärsiňiz. Ýöne ilki bilen iň möhüm we çylşyrymly işleri ýerine ýetirendigiňize göz ýetirmeli. Maşgala wakalary gowy geçer, gyzykly syýahatlar bolmagy ähtimal.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

 Kowuslar   hepdäňiz ýakymly başlar. Bu wagt esasanam köp täze mümkinçilikler açylar. Gowy pursat peýda bolar, pursatyňyzy elden gidirmäň. Iş we şahsy gatnaşyklar bilen baglanyşykly ähli zatda, öz duýgyňyza bil baglap bilersiňiz. Size  özüňizi nähili alyp barmalydygyňyzy görkezer. Bu wagt eden köp işiňiz herkimiň ünsüni özüne çeker. Özüňizi köp sanly gybatyň temasyna öwrüp bilersiňiz. Adamlar siz hakda dürli zatlar aýdarlar, ýöne islendik ýagdaýda ondan nädip peýdalanjakdygyňyza tiz düşünersiňiz. Hepdäniň ikinji ýarymynda oňyn meýilleriň täsiri birneme azalar we wakalar isleýşiňizden birneme haýal gidip başlar. Duýduryş üçin çynlakaý sebäpler bolmaz. Ýyldyzlar henizem siziň tarapyňyzda bolar we goldawy bilen köp meselelerde üstünlik gazanyp bilersiňiz. Maliýe meselesinde has seresap bolmaly, bizar ediji ýalňyşlyklar bolup biler.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

  Hepdäniň başy gaty gyzykly bolar. Bu döwürde ünsüňi jemlemek adatdakysyndan has kyn bolar, şonuň üçin bir zady ýatdan çykarmak, bulaşdyrmak howpy abanýar. Ýaňy-ýakynda gowy düşünişmegi başaran adamlar size düşünmän bilerler. Alasyňyz gelýän zatlary ýuwaşlyk satyn alyň. Az salymdan bolsa hemme zady düzetmäge, ýitirilen wagtyň öwezini dolmaga mümkinçilik alarsyňyz. Soň bolsa aljyraňňy bolmaz, hemme zady dogry ýerine ýetirersiňiz. Hepdäniň ikinji ýarymy köp gowy pikirleri getirer. Täze hünär meýilnamalary peýda bolup biler we karýeranyň ösmegi üçin mümkinçilikleriň açylmagy mümkin. Bu wagt şertnamalary baglaşmak, satyn almak we amallar üçin amatly. Şeýle hem şahsy gatnaşyklar nukdaýnazaryndan amatly bolar. Öň ýakynlaryňyz bilen haýsydyr bir düşünişmezlik eden bolsaňyz, düşünişmäge wagt geldi.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

  Bu hepde aladasyz geçmez. Daluwlaryň köpüsi üçin bu döwürdäki wakalar, olara tanyş zatlara başgaça garamaga we öňe gitmegine päsgel berýän ýalňyş düşünjelerden dynmaga kömek eder. Emma gazanylan tejribe ýakyn wagtda elbetde peýdaly bolar. Iş ýeriňizde jedeller köp bolar we kärdeşler, hyzmatdaşlar bilen düşünişmek adatdakysyndan has kyn bolar. Öň sazlaşykly ýaly görünýän gatnaşyklar has dartgynlaşar. Bu alamatyň käbir wekilleri uzak wagtlap erbet niýetli adamlar bilen gatnaşykda bolmaly bolarlar. Şahsy durmuşyňyzda wakalar başgaça bolar. Söýýänleriňiz size gowy düşünerler we siz hem olara düşünersiňiz. Öýde çynlakaý jedel bolmaz. Maşgala emlägini gorap saklamak we köpeltmek bilen baglanyşykly meýilnamalary goşmak bilen, siziň we garyndaşlaryňyzyň täze meýilnamalary bolmagy ähtimal.

Hut (balyk21.02 – 20.03)    

Maliýe meselelerinde has seresap bolmaly, esasanam hepdäniň başynda. Bu wagt hasaplamalarda ýalňyşlyk goýbermek aňsat, şowsuz satyn alyşlar we amallar mümkin. Islendik resminamany taýýarlamak mümkin boldugyça çynlakaý kabul edilmelidir, hatda kiçijek nädogrylyk hem hemme zady zaýalap biler. Okuw we intellektual iş üçin amatly. Döredijilik işleri bilen meşgullanýan balyklar hem ep-esli üstünlik gazanar. Hukuk meselelerini doly we dogry çözüp bilersiňiz. Bu ýerde ýyldyzlar size goldaw bermegi wada berýärler. Hepdäniň ikinji ýarymy bilen habarlaşmak üçin has amatly bolar. Şahsy durmuşyňyzda möhüm üýtgeşmeleriň bolmagy mümkin. Şeýle-de bolsa, ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklar rahat we sazlaşykly bolar, düşünişmezlikleriň ýüze çykmagy mümkin däl.

Peýdalanylan çeşmeler: www.atavatan-turkmenistan.com