ADVANTURE OF KARAKUM DESERT

The Karakum Desert is a vast arid land expanse located in Central Asia mainly situated in Turkmenistan covering more than 80% of this country

29-njy sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

 Hemme zat isleýşiňiz ýaly bolmaz. Işewürligiň gijikdirilmegi ähtimal. Emma siz adatdakysyndan has tutanýerli bolsaňyz we ussatlygyňyzy görkezseňiz islenýän netijelere ýetersiňiz. Işiňizde diňe subut edilen usullary ulanyp bilersiňiz, şonuň üçin öňki tejribelere görä hereket etmäge taýyn boluň. Emma aragatnaşykda umumy kabul edilen düzgünleri berjaý etmek has gowudyr. Başgalaryň gaharyny getirip biljek bir zat aýtmakdan  ýa-da etmekden saklanmaly. Maşgala meselelerine üns bermeli bolarsyňyz. Garaşylmadyk çykdaýjylaryň bolmagy mümkin.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

 Gün gaty gyzykly we üstünlikli bolar. Işewürlik pudagynda täze mümkinçilikler açylyp bilner we siz olardan peýdalanmaga synanyşarsyňyz.  Köp wagt ozal gazanylan bilim we tejribe peýdaly bolar. Girdeýjiňizi ep-esli ýokarlandyrmagyňyz ähtimal. Günüň birinji ýarymy gaty başagaý bolarsyňyz. Mümkin, bu wagt birbada birnäçe kyn meseläni çözmeli bolarsyňyz. Iň bärkisi, hiç kim muňa päsgel berjek bolmaz. Soň bolsa dynç almak, gezelenç etmek we syýahat etmek, köne dostlaryňyz bilen aragatnaşyk üçin amatly döwür bolar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Bu gün size köp ýakymly garaşylmadyk wakalar garaşýar. Ýagdaýlaryň üstünlikli utgaşmagy netijesinde ozal umytsyz ýaly bolup görünýän meseläni çalt çözersiňiz. Öň sizi goldamak islemedik adamlar pikirleriňize başgaça serederler we meýilnamalaryňyzy durmuşa geçirmekde kömek ederler. Diňe işewürligiň däl, romantik gatnaşyklaryň başlangyjy bolmagy hem mümkin. Günüň ikinji ýarymynda aragatnaşykda azajyk kynçylyklar bolup biler. Ýöne arkaýynlygyňyzy saklarsyňyz, gapma-garşylyklardan gaça durmagyň ýoluny taparsyňyz we hemme zady çalt çözersiňiz.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Häzirki wagtda beýlekiler bilen düşünişmek adatdakysyndan has aňsat bolar. Täze tanyşlaryňyzyň pikirinde näme bardygyny çalt çaklarsyňyz we ýakynlaryňyza gowy düşünersiňiz. Gowy tarapdaky üýtgeşmeler, işewürlik we şahsy gatnaşyklarda bolup biler. Düşünişmezlikler we özara nägilelikler geçmişde galar. Erbet gününi başdan geçirýänleri begendirmek we güldürmek üçin bir ýol taparsyňyz we ýakyn adamyňyzy bir zat bilen haýran galdyrarsyňyz. Çynlakaý meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga howlukmasaňyz gowy. Günüň ikinji ýarymy munuň üçin amatly.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu gün köne işleri ýerine ýetirmek we köpden bäri gyzyklanyp gelýän meseleleriňizi çözmek üçin ajaýyp. Nämä ýetip biljekdigiňizi pikirleniň. Şonda umytsyz taslamalara wagt we güýç sarp etmeli bolmaz. Synagly teklipler ähtimal. Bu gün olara duýgur baha berersiňiz. Howada gala gurmarsyňyz we boş wadalara ynanmarsyňyz. Bu biderek umytlardan we lapykeçliklerden gaça durmaga mümkinçilik berer. Şahsy gatnaşyklar nukdaýnazaryndan bu gün amatly bolar. Köp wagtdan bäri tanyşlar sizi gowy habar bilen begendirer we uzak wagtlap halaýan adamyňyz aragatnaşykda başlangyç eder.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

 Mümkin däl zady gazanmaga synanyşmaň. Bu gowy gün, ýöne käbir kynçylyklar ýüze çykyp biler. Käbir zatlar yza süýşürilmeli bolar. Goldawyňyza bil baglaýan adamlaryň täze meýilnamalary bolar we kömek etmezden peýdaňyz deger. Köne tanyşlar bilen duşuşmak ýakymly bolar. Soňky döwürde ýygy-ýygydan habarlaşmasaňyzam, bu gün gürleşmek üçin gyzykly temalar we bilelikde etmek isleýän zatlaryňyz bolar. Agşam ýakyn adamyňyz bilen aragatnaşyk gurmak üçin amatly. Birek-birege möhüm sözleri aýtmagyňyzyň wagty geldi.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Häzirki wagtda zatlara hakyky garamak we illýuziýa döretmezlik aýratyn möhümdir. Siz köp zat edip bilersiňiz, ýöne entek başaryp bilmejek meseleleriňiz hem bolar. Ygtybarly däl taslamalara energiýa sarp etmezlige çalşyň. Düşünjäňizi diňläň. Size şu wagt nämä üns bermelidigiňizi we nämäni goýmalydygyňyzy görkezer. Daş-töweregiňizdäki adamlar sizi aýratyn üns bilen synlarlar, şonuň üçin diňe bir üstünlikleriňizi däl, şowsuzlyklaryňyzy hem görerler. Tankytly belliklere ýeterlik derejede inçe bolmasa-da, ýiti reaksiýa bildirmezlige çalşyň.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Günüň başlamagy gaty bulaşyk bolup biler. Häzirki wagtda işe ünsi jemlemek kyn bolar. Mundan başga-da, emosional ýagdaý durnuksyz bolar, şonuň üçin hemmeler rahatlygy saklap bilmez. Şeýle-de bolsa, bu wagt çynlakaý mesele ýüze çykmaz we kän alada etmeseňiz, ownuk kynçylyklary çalt çözersiňiz. Günüň ikinji ýarymy köne işleri ýerine ýetirmek we ozal göýberilen ýalňyşlyklary düzetmek üçin ajaýyp. Şahsy gatnaşyklar pudagynda oňyn meýilleriň täsiri güýçli bolar.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

  Öň meýilleşdiren meýilnamalaryňyza ýapyşmaga synanyşyň. Bu beýle aňsat bolmaz, ýöne bulaşyklykdan soň bolsa ökünjek kararlaryňyzdan gaça durmaga mümkinçilik berer. Sabyr bilen uzak wagtlap yhlas eden zadyňyza ýetersiňiz. Käbir adamlar üstünlikleriňize göriplik edip bilerler, ýöne ýolda durmaga ýa-da size zyýan ýetirmäge het edip bilmezler. Adaty bolmadyk duşuşyklar ähtimal.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Köp işi gowy ýerine ýetirersiňiz. Ýyldyzlar size täze işlerde goldaw berer we beýleki alamatlaryň wekilleriniň şowsuz bolan ýerinde, size ajaýyp netijelerine ýetmäge kömek eder. Öň üstünlikleriňize kän gyzyklanmaýan adamlar ahyrsoňy olara üns bererler we gyzykly bir zat hödürlärler. Iň tutanýerli Jediler karýera basgançagyna çykmaga mümkinçilik alarlar. Özüňizi gyzyklandyrýan her bir adam bilen aňsatlyk bilen umumy dil tapyp bilersiňiz.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

 Size gaty işli gün garaşýar. Adatdakysyndan has köp iş we aladalar bolar we hemme zady wagtynda çözmek üçin köp işlemeli bolarsyňyz. Diňe çözüp bilýän köpden bäri dowam edýän meseleleriň size özlerini ýatlatmagy mümkin. Käwagt ýüze çykýan kynçylyklara garamazdan, siz işjeň bolup galmaga synanyşyň sebäbi munuň üçin ähli sebäpler bolar. Oňyn meýilleriň täsiri kem-kemden güýçlener. Günüň ikinji ýarymy, möhüm duşuşyklar we çynlakaý gepleşikler üçin amatly.

Hut (balyk21.02 – 20.03)    

Gün üstünlikli bolar. Köne işleri ýerine ýetirmek we düýbünden täze bir zada başlamak üçin amatly. Her niçigem bolsa, gaty gowy iş ýerine ýetirersiňiz. Çylşyrymly maliýe meseleleri çözülip bilner we kanuny gapma-garşylyk siziň üçin iň amatly ýagdaýda gutarar. Söýýänleriňiz bilen aragatnaşykda kynçylyk bolmaz. Olar size dogry düşünerler we zerur bolsa size goldaw bererler. Gowy tarapdaky üýtgeşmeler, soňky wagta çenli kyn bolan gatnaşyklarda bolmagy ähtimal. Öň sowuk we uzak bolan adamlar dostlukly  aragatnaşyk gurmak islärler.

Peýdalanylan çeşmeler: www.atavatan-turkmenistan.com