ADVANTURE OF KARAKUM DESERT

The Karakum Desert is a vast arid land expanse located in Central Asia mainly situated in Turkmenistan covering more than 80% of this country

2024;Hepdelik täleýnama (06-njy-12-nji maý)

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Maşgala aladalary ünsüňizi özüne çeker. Şonuň üçin iş meselelerini çözmek adatdakysyndan birneme kyn bolar. Kiçijik ýöne ýakymsyz gapma-garşylyklara sebäp bolup biljek meseleler ýüze çykar.Hepdäniň ortalaryna işe jemlenmek has aňsat bolar. Iň gowy tarapyňyzy görkezip gyzykly pikirleri hödürläp we kärdeşleriňiziň öňünde abraýyňyzy güýçlendirip bilersiňiz. Iş saparyny meýilleşdirýän Hamallar aňsat ýoly we ähli zerur meseleleri çözmekde üstünlik gazanar. Täze peýdaly tanyşlar ähtimal.Hepdäniň soňky günlerinde y bedenterbiýe bilen meşgullanmaga synanyşyň. Mundan başga-da has köp hereket etmek ýöremek ýa-da sport zalyna gitmek islegiňiz bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Daş keşbiňize we stiliňize azajyk köp üns bermek üçin dogry pursat. Siziň özüne çekijiligiňiz beýlekiler üçin has aýdyň bolar we islendik meseläni çözmäge kömek eder. Hepdäniň ikinji ýarymy çylşyrymly meseleleri ýerine ýetirmek adaty bolmadyk çözgütleri tapmak we täze teklipler bermek üçin amatly bolar. Işleriňiz ýolbaşçylar tarapyndan makullanar. Sowur  telekeçileri girdejili şertnamalar baglaşmaga mümkinçilik alarlar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Başlyk bilen möhüm meseleleri çözmegi meýilleşdirýän bolsaňyz olary hepdäniň ikinji ýarymyna çenli yza süýşüriň. Az wagtdan soň  özüňiziň hyjuwyňyzy basyp bilersiňiz ýöne şonda-da asuda we agzybirlige ýetmek aňsat bolmaz. Jöwza telekeçileri çynlakaý gepleşikleri we möhüm resminamalara gol çekmegi biraz wagt yza süýşürmeli. Gyssagly meselelere ünsi jemläň we mümkin boldugyça tamamlamaga synanyşyň.Hepdäniň ahyrynda işde-de şahsy durmuşyňyzda-da batyrgaý we aýgytly bolarsyňyz. Şeýle-de bolsa her ädimde özüňe aşa ynam etmek ýalňyşlyklara sebäp bolup biler.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Sabyr ediň  hepdäniň ilkinji günlerinde size gerek bolar. Bilim alýan ýa-da hünär taýýarlygyndan geçýän Seretanlar täze bilimleri siňdirmek adatdakysyndan has kyn bolar. Gündelik tertip-düzgüni saklamaga synanyşyň dynç almak we gezelenç etmek üçin wagt bölüň şonda özüňizi goldap eliňizden gelenini edip bilersiňiz.Hepdäniň ikinji ýarymy işewür gatnaşyklar gurmak we işewür hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary berkitmek üçin amatly. Sözleýji we ynandyryjy bolarsyňyz şonda gepleşikler gowy geçer. Kärdeşler we ýolbaşçylar bilen umumy dil tapmak aňsat bolar.Şahsy durmuşyňyz rahat we howpsuz geçer esasanam ýakyn adamyňyzyň emosional tejribelerine aýratyn üns berseňiz. Dogry gürleşmek kyn pursatlarda birek-birege düşünişmegine we birek-birege goldaw bermäge kömek eder.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Möhüm zatlara haýal etmän düşüniň ýogsam ýitiren wagtyňyza ökünersiňiz. Işjeň we aýgytly hereket etmek kararyna gelersiňiz. Üstünlikli şertnamalary baglaşmak we jogapkärli çykyşlary üstünlikli ýerine ýetirmek ähtimallygy ýokary.Az salymdan işjeňligiňizi birneme peseltmeli bolarsyňyz sebäbi ýagdaýlar size garşy işläp başlar. Her ädimi üns bilen gözden geçiriň we maglumatlary iki gezek barlaň. Dawa-jenjellerden gaça durmak üçin ýakynlaryňyz bilen esasanam garyndaşlaryňyz bilen mylakatly we duýgur bolmaga synanyşyň.Özüňizi gaty egoist alyp barmasaňyz  ýakyn adamyňyz bilen gatnaşygyňyzda sazlaşyk höküm sürer. Bilelikde uzak meýilnamalary düzmek üçin dogry pursat. Emma wadalary ýerine ýetirmeseňiz  söz bermäň.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

 Esasanam hepdäniň başynda sabyr bolmak gerek bolar.Hemme zady dogry ýerine ýetirseňiz hepdäniň ortalaryna ýagdaýyň kem-kemden gowulaşýandygyny görersiňiz. Iň gowy tarapyňyzy görkezmäge we ýolbaşçylaryňyzyň öwgüsini gazanmaga mümkinçilik bolar. Maşgala Sünbüleleri ýakynlaryndan we ýakyn garyndaşlaryndan aýratyn goldaw alar.Hepdäniň ahyry iş saparlary we şahsy syýahatlar üçin amatlydyr. Bu özüňizi terbiýelemek hünär endiklerini ýokarlandyrmak ýa-da daşary ýurt dillerini öwrenmek üçin amatly pursat.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Uzak wagt bäri baglaşylan şertnamalar siziň ygtyýaryňyzdan başga sebäplere görä ýatyrylyp bilner. Özüňiziň hyjuwyňyzy saklamaga synanyşyň asuda we mylakatly bolsaňyz   beýlekiler bilen gowy gatnaşyk saklap bilersiňiz. Özüňize bil baglaň we mümkin boldugyça hemme zady ediň  şonda kyn döwür netijesiz geçer.Zähmetiňiziň netijelerini görüp başlarsyňyz we haýsy çäreleri görmelidigiňize has gowy düşünersiňiz. Mizanlar  ýolbaşçylarynyň öňünde abraý gazanyp täsirli adamlardan goldaw alyp bilerler.Hepdäniň ikinji ýarymy tanyşmak we romantik seneler üçin amatly.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Meýilleşdiren zatlaryňyzyň hemmesini ýerine ýetirersiňiz üstünlik gazanarsyňyz. Möhüm kararlary kabul etmegi hepdäniň ikinji ýarymyna çenli yza süýşürilmegi has gowudyr.Akrap telekeçileri üstünlikli iş saparlaryny amala aşyrarlar. Kärdeşler we ýolbaşçylar bilen gatnaşyk hem üstünlikli we öndürijilikli bolar.Hepdäniň ikinji ýarymy Akraplar  üçin ajaýyp gün.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Kärdeşler we ýolbaşçylar bilen jedellerden gaça duruň. Möhüm meseleleri konstruktiw ara alyp maslahatlaşmagyň mümkindigi we gapma-garşylyklaryň ähtimallygy gaty ýokary. Hepdäniň başynda ähli meýilnamalaryňyzy amala aşyrmak mümkin däl. Özüňizi bir ýere jemlemäge synanyşyň size bagly zady ediň we ýalňyşlyklary düzediň. Hemme zat  garaşanyňyzdan  has gowy çykmagy gaty ähtimal. Kowus telekeçileri girdejili şertnama baglaşmaga mümkinçilik alarlar. Käbirleri uzak wagt bäri çekilen hukuk meselelerini üstünlikli çözüp bilerler.Başgalar üçin has özüne çekiji bolarsyňyz şonuň üçin täze tanyşmak isleýänler ähli mümkinçiliklerden peýdalanmalydyrlar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Gijä galman işe giriň meýilleşdireniňizden has köp zat edip bilersiňiz. Işdeşlerinden başlap  işewür hyzmatdaşlara çenli hemmeler bilen gepleşik geçirmek aňsat bolar. Iş saparyna gitmekçi bolýan Jediler ýolda aýratyn üstünlik gazanar. Hepdäniň ortasy täze baglanyşyklar gurmak üçin amatly. Işewür gatnaşyklaryň has şahsylaşmagy mümkinçiligi bar. Hepdäniň ahyrynda işleriň çözülmegi birneme kynlaşyp biler möhüm däl meseleler ýa-da boş gepleşikler bilen ünsüňizi sowmak islärsiňiz.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Işewürlik meselelerini we gündelik aladalary bir wagtyň özünde diýen ýaly deňsizlik bilen çözüp bilersiňiz. Hepde güýç bilen başlar islendik hünär kynçylyklaryny üstünlikli ýeňip geçersiňiz we ýolbaşçylaryňyzyň öňünde özüni gowy görkezersiňiz. Işewürlik bilen meşgullanýan Daluwlar  ilkinji nobatda şahsy özüne çekijiligi we gepleşik geçirmek ukyby sebäpli üstünlikli şertnamalar baglaşyp bilerler.Hepdäniň başynda dawa-jenjel döretmezlik üçin aragatnaşygyňyzda aýratyn ünsli boluň.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Hepdäňizi adaty işiňiz bilen başlaň. Işewürligi görkezmek üçin dogry pursat biraz soň geler. Çykdajylaryňyza üns beriň size köp lezzet bermejek bir zada gaty köp pul harçlamak ähtimallygy ýokary. Kärdeşler we garyndaşlar bilen gapma-garşylyklar bolup biler şonuň üçin mümkin bolsa negatiw duýgularyň ýüze çykmagyny çäklendiriň.Hepdäniň ikinji ýarymynda işjeň hereketlere geçmeli. Başgalary dogry aýdýandygyňyzy we maksatlaryňyza ýetip biljekdigiňizi aňsatlyk bilen ynandyryp bilersiňiz. Çylşyrymly hünär meselesini çözeniňizde özüňizi subut etmek we şeýlelik bilen iş abraýyňyzy ýokarlandyrmak mümkinçiligi bar.

www.atavatan-turkmenistan.com